Firma: Ing. Jindřich Jedlička
Letecká 380/2
289 23 Milovice
IČO: 69551014
GSM: +420 733 334 998
Email: jedlicka@projektyslp.cz

DIČ: CZ6012300008

Reklamační řád

Jdná se o výtah ze Všeobecných obchodních podmínek.

§ 10 Práva z vad zboží a reklamace
10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno formou odeslání Prodávajícím Kupujícímu, je Kupující povinen prohlédnout zboží ihned poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Prodávající není povinen Kupujícímu zboží předvést.
10.2.  Kupující je povinen podat Prodávajícímu zprávu o zjevných vadách zboží (reklamaci) neprodleně poté, co provedl prohlídku zboží nebo poté kdy takovou prohlídku měl provést. To platí i pro případ záruky na jakost zboží.
10.3.  Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad na zboží řeší Obchodní zákoník. Záruční doba je uvedena na daňovém dokladu (faktuře), popř. dodacím listu, přičemž v případě, není-li záruční doba uvedena, platí záruční doba poskytovaná výrobcem. Běh záruční doby počíná dnem dodání zboží kupujícímu, tj. převzetím zboží kupujícím, předáním zboží přepravci, nebo okamžikem, kdy zboží opustilo sklad prodávajícího za účelem jeho odeslání kupujícímu.
10.4.  Záruka zaniká, nebudou-li dodrženy návody prodávajícího k použití a údržbě nebo pokud budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál neodpovídající originální specifikaci nebo byl použit nesprávný software. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací se zbožím (mechanické poškození) nebo cizími zásahy, jakož i otevřením přístroje a porušením záruční pečeti nebo porušením či odstraněním originálních nálepek se sériovými a produktovými kódy.
10.5.Prodávající současně nepřebírá odpovědnost za vady a škody vyplývající z provozu zboží.
10.6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, dále na nepodstatné odchylky v rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží. Nároky ze záruky se dále nevztahují na otírané díly jako jsou hlavy tiskáren, barvící pásky, typová kolečka, tonery, baterie a jiné spotřební materiály.
10.7. Spolu s oznámením vady zboží, na něž se vztahuje záruka, musí být vadný díl nebo přístroj zaslán nebo doručen do reklamačního místa určeného Prodávajícím. Tím je servisní středisko Prodávajícího v sídle společnosti nebo autorizovaný servis výrobce. 
10.8. Zboží lze zaslat servisnímu středisku prodávajícího  k reklamaci jen s přiděleným reklamačním číslem, které Kupující oznámí. Doklad o přidělení reklamačního čísla (Reklamční formulář s číslem balíku) přikládá Kupující vždy k zásilce reklamovaného zboží. Zboží musí být zasláno vyplaceně a v případě oprávněné reklamace bude prodávajícím vyplaceně zasláno zpět. Zboží zaslané do reklamace bez  autorizace (tj. bez reklamčního formuláře s číslem balíku) je Prodávající oprávněn odmítnout jako zboží, u kterého není prokázáno, že by bylo dodáno Prodávajícím.
10.9.Reklamovaná zásilka musí dále splňovat následující kritéria proto, aby bylo možné reklamaci provést:
- díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem,
- zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození, za které Prodávající  nenese odpovědnost,
- zboží musí obsahovat veškeré příslušenství, které bylo součástí dodávky, pokud není v informacích při zadávání reklamace uvedeno jinak,
- zboží musí být opatřeno pouze originálními nálepkami,
- sériová čísla, záruční přelepky a produktové kódy nesmí být poškozeny nebo odstraněny,
- u zboží charakteru software je možno reklamovat pouze fyzickou nečitelnost médií, okamžikem odstranění ochranných prostředků záruka zaniká.
Nedodržení těchto kritérií pro odeslání opravňuje Prodávajícího k odmítnutí vad reklamovaného zboží, neboť reklamaci nebude možné vyřídit nebo je zřejmé, že k vadě došlo nesprávným zacházením se zbožím i během manipulace se zbožím.
10.10.       Veškeré zásilky s reklamacemi, přijaté Prodávajícím, jsou nejpozději do následujícího pracovního dne oznámeny Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu. V případě nesrovnalostí je Kupující oprávněn uplatnit nejpozději do 5-ti dnů od přijetí zásilky reklamaci na e-mailové adrese Prodávajícího. Pozdější reklamace na obsah zásilky nelze uplatnit.
10.11.       Způsob odstranění vad určuje vzhledem k povaze zboží servisní středisko Prodávajícího. Při výdeji zboží z opravy je Kupující na dokladu „výdej z opravy“ informován o způsobu řešení reklamace. O dobu řešení reklamace se přiměřeně prodlužuje záruční lhůta zboží. Způsob a průběh vyřízení je Prodávajícím archivován.
10.12.       Nároky plynoucí ze záruky přísluší pouze Kupujícímu a nelze je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího převést na třetí osobu. Prodávající zajišťuje za příslušnou úhradu i pozáruční servis zakoupeného zboží.
10.13.       Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat a zálohovat data na jejichž zachování má zájem. Prodávající nenese odpovědnost za ztracená data a neodpovídá za škodu tím vzniklou.
10.14.       U zboží kde nebyla zjištěna žádná závada, za kterou by byl odpovědný Prodávající, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na přezkoušení a dopravu zpět.
10.15.       V případě, že Kupující zboží koupené do Prodávajícího prodal dalším osobám (např. v postavení tzv. distributora), je Kupující povinen zajistit pro toto zboží  záruční i pozáruční servis tohoto zboží na vlastní náklady.
10.16.       V případě, že si Kupující reklamované zboží nevyzvedne nejpozději do 30ti dnů od data uzavření reklamace (tedy v případě neoprávněné reklamace i vyřízené reklamace) a následného odeslání notifikujícímu Kupujícímu (tedy včetně reklamovaného zboží odmítnutého a nedoručitelného zboží při dodání přepravní službou), má Prodávající nárok na skladné ve výši 1% fakturované ceny zboží za každý den následující po uplynutí 30 denní lhůty k vyzvednutí zboží. Toto skladné je splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím při převzetí reklamovaného zboží Kupujícím, nejpozději však okamžikem zpeněžení zboží dle bodu 10.17. těchto VOP: 
10.17.       Nepřevezme-li Kupující toto zboží uvedené v bodě 10.16. včas, a to následně ani ve lhůtě 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty uvedené v bodě 10.16. je Prodávající oprávněn po jejím marném uplynutí věc na účet Kupujícího prodat a výtěžek použít na úhradu skladného uvedeného v bodě 16.10. a nákladů spojených s tímto prodejem. Prodávající tímto výslovně Kupujícího na takovýto postup upozorňuje, Kupující jej podpisem těchto VOP bere na vědomí a s tímto souhlasí.