Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Platnost a rozsah užití

1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran v obchodním styku FO ing. Jedlička Jindřich, sídlem Topolová 639, Milovice – Mladá 289 23; IČO 69551014, fyzická osoba vedená u Městského úřadu Lysá nad Labem, odbor Obecní živnostenský úřad, čj: ŽU/1321/07 ev. č.: 330107-2469, dne 25.06. 2007 „(dále „Prodávající“), a jejími obchodnímipartnery (dále „Kupující“).

1.2. Smluvní vztahy, v nichž Prodávající vystupuje jako dodavatel nebo zhotovitel se uskutečňují výhradně na základě doručené objednávky a těchto VOP.

1.3. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetu na adrese www.projektyslp.cz/j-shop a jsou k dispozici u Prodávajícího.

1.4. Tyto VOP mají přednost před jinými obchodními podmínkami, zvláště pak jakýmikoli obchodními podmínkami Kupujícího.

Jiné obchodní podmínky než tyto nemohou být na obchodní vztah, který se řídí těmito VOP, použity, a to ani v případě, že proti nim Prodávající výslovně nic nenamítl.

1.5. Odchylky od těchto VOP nich jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou výslovně písemně oběma stranami sjednány.

§ 2 Obchodní styk

2.1. Předpokladem navázání obchodního styku Prodávajícího a zájemce je zaslání objednávky včetně souhlasu s Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou přílohou.

2.2. Za přijetí návrhu zájemce se považuje zaslání objednávky

2.3. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o všech relevantních změnách v údajích uvedených v registračním formuláři nebo v pozdějších oznámeních, zejména pokud jde o dodací adresy, údaje relevantní pro obchodní styk (nové sídlo či místo podnikání, změnu obchodní firmy či jména, nové telefonické, faxové a emailové spojení). Pro Prodávajícího jsou závazné poslední údaje udané Kupujícím. V případě nesplnění informační povinnosti přechází na Kupujícího povinnost nahradit náklady které Prodávajícímu vzniknou z důvodu neoznámení změny údajů.

§ 3 Nabídka/objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Dílčí kupní smlouvy sjednávají Prodávající a Kupující formou samostatných objednávek Kupujícího potvrzených Prodávajícím.

3.2. Podmínkou nákupu je odeslání objednávky prostřednictvím web. portálu, mailem nebo písemně. Na telefonické objednávky nebude ze strany Prodávajícího reagováno.

3.3. Potvrzení o přijetí objednávky Kupujícího bude zasláno objednávajícímu na uvedenou e-mailovou adresu.

3.4. Ve výjimečných případech může Prodávající žádat na své náklady objednávku nebo její potvrzení písemně – doporučené poštou.

3.5. Kupující odpovídá za správnost údajů v objednávce uvedených.

3.6. Nákresy, vyobrazení, míry, váhy a ostatní údaje v objednávce či v jejím potvrzení se považují pouze za orientační hodnoty a nepředstavují v žádném případě ujištění o vlastnostech dodávaného zboží, ledaže jsou písemně výslovně označeny jako závazné vlastnosti zboží.

3.7. V případě okamžité dodávky při zaplacení v hotovosti (cash and carry) nevystavuje Prodávající zvláštní písemné potvrzení

objednávky. Sjednání kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny i převzetí zboží je v takovém případě osvědčeno vystavením,

potvrzením a zaplacením daňového dokladu – faktury.

3.8. Vedlejší dohody nebo ústní ujištění nad rámec těchto Všeobecných obchodních podmínek či objednávek a jejich potvrzení

učiněná vůči Kupujícímu zaměstnancem Prodávajícího neoprávněným za Prodávajícího jednat, Prodávajícího nezavazují. Objednávky lze směřovat na níže uvedené kontakty:

www.projektyslp.cz/j-shop – webový portál (dále jen j-shop)

· konkrétní e-mailové adresy – zobrazí se po přihlášení zákazníka na webový portál (dále jen j-shop),

· písemně – adresa sídla Prodávajícího,

· osobně– na adrese sídla Prodávajícího.

§ 4 Kupní cena

4.1. Každý Kupující bude zařazen do cenové kategorie na základě množství odebraného zboží. Cenové kategorie budou určeny

individuálně na základě rozhodnutí Prodávajícího. Ceníky jednotlivých kategorií nejsou volně dostupné a nebudou volně

distribuovány.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat další poplatky spojené s objemovou výší objednávky a logistickými náklady a také náklady spojené s administrativní činností. Výše jednotlivých příplatků jsou uvedené na www.projektyslp.cz/j-shop, administrativní poplatky jsou rovněž uvedeny v § 17 těchto VOP.

4.3. V případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky s oznámením, že zboží není v době objednání na skladu, bude kupní cena takového zboží účtována ke dni podle cen v okamžiku objednávky.

§ 5 Platební podmínky

Formy úhrady kupní ceny z jednotlivých kupních smluv:

5.1 Platba předem

5.1.1.Platba předem je realizována na základě zálohového dokladu (faktury) vystavené Prodávajícím. Číslo zálohového dokladu

se použije jako variabilní symbol úhrady. Je-li objednané zboží k dispozici na skladě, je Kupujícímu zaslán do jednoho pracovního dne od potvrzení jeho objednávky zálohový doklad, který slouží jako výzva k zaplacení. Ve všech případech pro platbu předem platí, že odběr zboží Kupujícím je možný až poté, co bude částka ve výši kupní ceny připsána na účet Prodávajícího. Po uskutečněném zdanitelném plnění je zákazníkovi zaslán řádný daňový doklad.

5.1.2.Pouze na základě zvláštních písemných dohod může Prodávající akceptovat i jiné potvrzení o provedení platby předem, například originál výpisu z bankovního účtu Kupujícího s uvedenou platbou. Pokud není platba provedena ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Kupujícímu, tj. pokud Prodávající nemůže s částkou po uplynutí této lhůty nakládat, považuje se objednávka za zrušenou a není pro Prodávajícího závazná.

5.2. Platba na dobírku přepravní službě,

5.2.1.Platba na dobírku je realizována dle ujednání s Prodávajícím. Před převzetím zásilky od přepravní společnosti po její vizuální kontrole provede Kupující platbu přepravci.

5.2.2. Za odeslání objednaného zboží je dodavatel oprávněn fakturovat příplatek za dobírku.

5.3. Platba dle platebních podmínek Kupujícího (obchodní limit, prodloužená splatnost)

5.3.1. Podmínky pro platby s prodlouženou splatností daňového dokladu se provádějí dle platebních podmínek Kupujícího (obchodní úvěr) a jsou stanoveny na základě ekonomických výkazů Kupujícího, pozitivních referencí z trhu, platební morálky Kupujícího a možnosti zajištění pohledávek.

5.3.2.Dodávky dle platebních podmínek mohou být uskutečněny jen tehdy, není-li Kupující v prodlení s platbami svých závazků

vůči Prodávajícímu.

5.3.3.Závazné platební podmínky (splatnost) a kupní cena jsou uvedeny na každém daňovém dokladu a tyto jsou pro daný obchodní případ závazné.

5.3.4.Je-li Kupující v prodlení s platbami, má Prodávající za porušení této povinnosti nárok na úhradu smluvní úrok za prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení nebo na zrušení obchodního úvěru.

5.3.5. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k prodanému zboží až do úplného zaplacení jeho kupní ceny.

5.3.6. Prodávající je oprávněn požadovat zabezpečení závazku Kupujícího podpisem směnky nebo jiným odpovídajícím způsobem.

5.4. Obchodní úvěr lze snížit/zrušit na základě negativních ekonomických výkazů nebo negativních informací z trhu. Za

negativní informace se považují i takové informace, které osvědčují podání insolvenčního návrhu na osobu Kupujícího, případně další kroky v rámci insolvenčního řízení či podání návrhu na exekuci či nařízení exekuce proti Kupujícímu.

5.5. V případě zrušení obchodního úvěru z důvodu insolvence Kupujícího je Prodávající oprávněn postupovat následovně:

5.5.1.Zrušit veškeré objednávky Kupujícího včetně již prováděných a zboží dle těchto Kupujícímu nedodat a následně již

nerealizovat nové objednávky.

5.5.2.Všechny pohledávky Prodávajícího vůči Kupujícímu se stávají okamžitě splatnými, jakmile Kupující nedodrží podmínky vyplývající z obchodního vztahu s Prodávajícím nebo pokud se stanou známými i okolnosti, které jsou schopny snížit úvěrovou důvěryhodnost Kupujícího (zejména zastavení plateb i jiným osobám, podání insolvenčního návrhu na majetek Kupujícího či další obdobné či v insolventním řízení následující kroky, podání návrhu na exekuci vůči Kupujícímu). V těchto případech je Prodávající oprávněn dosud neprovedené dodávky zadržet a provést je pouze proti platbě předem nebo při poskytnutí zajištění, které je pro Prodávajícího přijatelné.

5.5.3.Má-li Kupující vůči Prodávajícímu dosud nesplacené závazky, je Prodávající oprávněn započíst provedené platby na tyto nesplacené závazky Kupujícího. V případě, že Prodávajícímu již vznikly s plněním náklady či nárok na úroky z prodlení, je oprávněn použít peněžní prostředky nejprve na náklady, poté na úroky z prodlení a nakonec na kupní cenu zboží. Za tímto účelem je Prodávající oprávněn a zmocněn provést příslušný zápočet. Kupující o tom musí být informován.

5.5.4.V případě fakturace v cizí měně je Kupující povinen uhradit částku v cizí měně uvedenou na daňovém dokladu na příslušný účet Prodávajícího pro platbu v cizí měně, uvedený na daňovém dokladu plus bankovní poplatky. V případě připsání rozdílné částky nižší o bankovní poplatky Prodávající přefakturuje tento rozdíl přepočtený na Kč Kupujícímu.

5.6. Případné prodloužení splatnosti Prodávajícím

5.6.1.Běžná doba splatnosti kupní ceny zboží je stanovena na 7 dnů (nevztahuje se na dodání zboží na dobírku apod.), tato

může být na základě rozhodnutí Prodávajícího a na základě splnění podmínek těchto VOP prodloužena.

5.6.2.V případě, že Kupující, který doposud neměl žádné problémy či prodlení se splácením svých závazků )tzv. bezproblémový

zákazník) požádá v systému o prodloužení doby splatnosti, je Prodávající oprávněn mu prodloužit splatnost vystavovaných

daňových dokladů (faktur) o ½ dosavadní doby již sjednané splatnosti na základě rozhodnutí Prodávajícího, nikdy však na dobu

delší než 21 dnů, pokud není výslovně sjednáno jinak. V případě poskytnutí této prodloužené splatnosti se zavazuje Kupující

uhradit nad rámec ceny zboží i poplatek za prodloužení splatnosti ve výši 0,1% výše ceny uvedené v daňovém dokladu bez DPH za každý den prodloužení splatnosti.

5.6.3. V případě, že Kupující, který doposud měl pouze drobné problémy či drobná prodlení se splácením svých závazků (tzv.

standardní zákazník) požádá v systému o prodloužení doby splatnosti, je Prodávající oprávněn mu prodloužit splatnost vystavovaných daňových dokladů (faktur) o ½ dosavadní doby již sjednané splatnosti, nejdéle však na dobu 14 dnů. V případě

poskytnutí této prodloužené splatnosti se zavazuje Kupující uhradit nad rámec ceny zboží i poplatek za prodloužení splatnosti ve výši 0,1% výše ceny uvedené v daňovém dokladu bez DPH za každý den prodloužení splatnosti a dále jednorázový poplatek

1.000,-Kč za každých započatých 100.000,-Kč ceny zboží uvedené v příslušné objednávce zboží.

5.7. Jednostranné započtení a postoupení pohledávek Kupujícím

5.7.1. Kupující není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího ani započíst své případné nároky oproti pohledávkám Prodávajícího, ani není oprávněn postoupit tyto své nároky a pohledávky na třetí osoby.

§ 6 Dodací podmínky

6.1. Není-li v kupní smlouvě výslovně sjednána závaznost dodací lhůty Prodávajícího, je dodací lhůta pouze orientační. V případě sjednání závazné dodací lhůty však takto sjednaná dodací lhůta počne plynout den následující po dni dodání zboží Prodávajícímu jeho dodavatelem. Pro takový případ sjednávají smluvní strany, že jde o okolnost vylučující odpovědnost Prodávajícího za včasné dodání zboží. Kupující je srozuměn s tím, že v takovém případě není Prodávající v prodlení s povinností dodat zboží včas a Kupujícímu nevzniká právo na náhradu škody, slevu z kupní ceny a nemá právo od kupní smlouvy odstoupit zcela ani částečně.

6.2. V takovém případě je však Prodávající povinen informovat Kupujícího o pravděpodobném termínu dodání zboží dodavatelem Prodávajícímu. Pokud Kupující neakceptuje pravděpodobný termín dodání zboží Prodávajícím Kupujícímu, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. Dodací lhůta neběží po dobu, po kterou je Kupující v prodlení s plněním svých smluvních povinností.

6.4. Prodávající je se souhlasem Kupujícího oprávněn k částečným dodávkám zboží. Každá částečná dodávka zboží je považována za samostatnou dodávku.

6.5. Je-li dodávka zboží realizovaná prostřednictvím služby dopravce, potvrdí Kupující převzetí zboží na přepravní list dopravce či jiný adekvátní doklad dopravcem užívaný. Toto potvrzení má stejné účinky jako potvrzení dodacího listu.

6.6. Zboží bude dodáno Kupujícímu smluvní přepravní službou nejpozději do 48 hodin, v případě zboží dodávaného ze zahraničního skladu nejpozději do 72 hodin, pokud Kupující objedná zboží v termínu uvedeném na webovém portálu www.projektyslp.cz/j-shop. Nedodrží-li Kupující termín objednání zboží, nebude možné garantovat termín dodání do 24 hodin. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny přepravní služby, o které však musí být Kupující informován Prodávajícím před sjednáním přepravní služby.

§ 7 Prodlení Kupujícího s převzetím zboží

7.1. V případě, že Kupující nepřevezme zboží v termínu dodání zboží nebo na výzvu Prodávajícího Kupujícímu k převzetí zboží,

je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady, které mu takto vznikly.

7.2. Pokud Kupující nepřevezme zboží, jehož kupní cena byla Kupujícím zaplacena, po dobu delší než 5 pracovních dnů po termínu dodání sděleném mu je Prodávající oprávněn uskladnit takové zboží na nebezpečí a náklady Kupujícího. Prodávající může k tomu využít i externí sklad.

7.3. Během trvání prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu jako náhradu vzniklých skladovacích nákladů skladné ve výši 2% kupní ceny uskladněného zboží (v cenách dle daňového dokladu), maximální doba skladování je však 21 dnů.

7.4. Po uplynutí uvedené maximální skladovací doby má Prodávající právo zboží odeslat Kupujícímu na jím udanou dodací adresu na jeho náklady a nebezpečí. Prodávající může v tomto případě využít přepravní služby a účtovat Kupujícímu cenu této služby podle platného ceníku „Cenová ujednání a dodací podmínky“.

§ 8 Množství zboží

8.1. Zjevné rozdíly v množství musí být písemně oznámeny Prodávajícímu nebo přepravci ihned při převzetí zboží. Skryté rozdíly potom během 4 dnů po převzetí zboží. Převzetí zboží přepravcem platí jako důkaz množství a bezvadnosti balení a nakládky.

§ 9 Přechod nebezpečí škody na zboží

9.1. Dodací podmínka a přechod nebezpečí škody na zboží pro veškeré zboží dodané Prodávajícím podle objednávek Kupujícího, je stanovena na základě způsobu dodání uvedeného v objednávce. Při dodání smluvním přepravcem Prodávajícího je místem přechodu nebezpečí škody na zboží dodací adresa uvedená na obchodní faktuře a dodacím listu.

9.2. Kupující přebírá odpovědnost podpisem přepravního listu. V případě, že údaje na přepravním listě nesouhlasí nebo je porušen či jinak poškozen přepravní obal nebo jsou porušené originální lepící pásky umístěné na spojích přepravního obalu, odmítne Kupující zásilku jako celek a odmítne podepsat přepravní list přepravce.

9.3. Přepravním liste se rozumí i doručovací listina při dodání zásilky expresním přepravcem.

§ 10 Práva z vad zboží a reklamace

10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned po převzetí zboží. Je-li zboží dodáváno formou odeslání Prodávajícím Kupujícímu, je Kupující povinen prohlédnout zboží ihned poté, kdy je zboží dopraveno do místa určení. Prodávající není povinen Kupujícímu zboží předvést.

10.2. Kupující je povinen podat Prodávajícímu zprávu o zjevných vadách zboží (reklamaci) neprodleně poté, co provedl prohlídku zboží nebo poté kdy takovou prohlídku měl provést. To platí i pro případ záruky na jakost zboží.

10.3.  Odpovědnost Prodávajícího z titulu vad na zboží řeší Obchodní zákoník. Záruční doba je uvedena na daňovém dokladu (faktuře), popř. dodacím listu, přičemž v případě, není-li záruční doba uvedena, platí záruční doba poskytovaná výrobcem. Běh záruční doby počíná dnem dodání zboží kupujícímu, tj. převzetím zboží kupujícím, předáním zboží přepravci, nebo okamžikem, kdy zboží opustilo sklad prodávajícího za účelem jeho odeslání kupujícímu.

10.4.  Záruka zaniká, nebudou-li dodrženy návody prodávajícího k použití a údržbě nebo pokud budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použit spotřební materiál neodpovídající originální specifikaci nebo byl použit nesprávný software. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací se zbožím (mechanické poškození) nebo cizími zásahy, jakož i otevřením přístroje a porušením záruční pečeti nebo porušením či odstraněním originálních nálepek se sériovými a produktovými kódy.

10.5.Prodávající současně nepřebírá odpovědnost za vady a škody vyplývající z provozu zboží.

10.6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, dále na nepodstatné odchylky v rozměrech a/nebo jiných kvalitativních a výkonových parametrech zboží. Nároky ze záruky se dále nevztahují na otírané díly jako jsou hlavy tiskáren, barvící pásky, typová kolečka, tonery, baterie a jiné spotřební materiály.

10.7. Spolu s oznámením vady zboží, na něž se vztahuje záruka, musí být vadný díl nebo přístroj zaslán nebo doručen do reklamačního místa určeného Prodávajícím. Tím je servisní středisko Prodávajícího v sídle společnosti nebo autorizovaný servis výrobce.

10.8. Zboží lze zaslat servisnímu středisku prodávajícího  k reklamaci jen s přiděleným reklamačním číslem, které Kupující oznámí. Doklad o přidělení reklamačního čísla (Reklamční formulář s číslem balíku) přikládá Kupující vždy k zásilce reklamovaného zboží. Zboží musí být zasláno vyplaceně a v případě oprávněné reklamace bude prodávajícím vyplaceně zasláno zpět. Zboží zaslané do reklamace bez  autorizace (tj. bez reklamčního formuláře s číslem balíku) je Prodávající oprávněn odmítnout jako zboží, u kterého není prokázáno, že by bylo dodáno Prodávajícím.

10.9.Reklamovaná zásilka musí dále splňovat následující kritéria proto, aby bylo možné reklamaci provést:

– díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem,

– zboží musí být řádně zabaleno, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození, za které Prodávající  nenese odpovědnost,

– zboží musí obsahovat veškeré příslušenství, které bylo součástí dodávky, pokud není v informacích při zadávání reklamace uvedeno jinak,

– zboží musí být opatřeno pouze originálními nálepkami,

– sériová čísla, záruční přelepky a produktové kódy nesmí být poškozeny nebo odstraněny,

– u zboží charakteru software je možno reklamovat pouze fyzickou nečitelnost médií, okamžikem odstranění ochranných prostředků záruka zaniká.

Nedodržení těchto kritérií pro odeslání opravňuje Prodávajícího k odmítnutí vad reklamovaného zboží, neboť reklamaci nebude možné vyřídit nebo je zřejmé, že k vadě došlo nesprávným zacházením se zbožím i během manipulace se zbožím.

10.10.       Veškeré zásilky s reklamacemi, přijaté Prodávajícím, jsou nejpozději do následujícího pracovního dne oznámeny Kupujícímu na uvedenou e-mailovou adresu. V případě nesrovnalostí je Kupující oprávněn uplatnit nejpozději do 5-ti dnů od přijetí zásilky reklamaci na e-mailové adrese Prodávajícího. Pozdější reklamace na obsah zásilky nelze uplatnit.

10.11.       Způsob odstranění vad určuje vzhledem k povaze zboží servisní středisko Prodávajícího. Při výdeji zboží z opravy je Kupující na dokladu „výdej z opravy“ informován o způsobu řešení reklamace. O dobu řešení reklamace se přiměřeně prodlužuje záruční lhůta zboží. Způsob a průběh vyřízení je Prodávajícím archivován.

10.12.       Nároky plynoucí ze záruky přísluší pouze Kupujícímu a nelze je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího převést na třetí osobu. Prodávající zajišťuje za příslušnou úhradu i pozáruční servis zakoupeného zboží.

10.13.       Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat a zálohovat data na jejichž zachování má zájem. Prodávající nenese odpovědnost za ztracená data a neodpovídá za škodu tím vzniklou.

10.14.       U zboží kde nebyla zjištěna žádná závada, za kterou by byl odpovědný Prodávající, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na přezkoušení a dopravu zpět.

10.15.       V případě, že Kupující zboží koupené do Prodávajícího prodal dalším osobám (např. v postavení tzv. distributora), je Kupující povinen zajistit pro toto zboží  záruční i pozáruční servis tohoto zboží na vlastní náklady.

10.16.       V případě, že si Kupující reklamované zboží nevyzvedne nejpozději do 30ti dnů od data uzavření reklamace (tedy v případě neoprávněné reklamace i vyřízené reklamace) a následného odeslání notifikujícímu Kupujícímu (tedy včetně reklamovaného zboží odmítnutého a nedoručitelného zboží při dodání přepravní službou), má Prodávající nárok na skladné ve výši 1% fakturované ceny zboží za každý den následující po uplynutí 30 denní lhůty k vyzvednutí zboží. Toto skladné je splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím při převzetí reklamovaného zboží Kupujícím, nejpozději však okamžikem zpeněžení zboží dle bodu 10.17. těchto VOP:

10.17.       Nepřevezme-li Kupující toto zboží uvedené v bodě 10.16. včas, a to následně ani ve lhůtě 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty uvedené v bodě 10.16. je Prodávající oprávněn po jejím marném uplynutí věc na účet Kupujícího prodat a výtěžek použít na úhradu skladného uvedeného v bodě 16.10. a nákladů spojených s tímto prodejem. Prodávající tímto výslovně Kupujícího na takovýto postup upozorňuje, Kupující jej podpisem těchto VOP bere na vědomí a s tímto souhlasí.

§ 11 Vyšší moc

11.1. Případný nárok Prodávajícího nebo Kupujícího na náhradu škody, případně nárok na smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících ze smluvního vztahu může být uplatněn pouze tehdy, pokud se nezakládá na důvodech, které odpovědnost či smluvní pokutu vylučují, tj. na objektivně neodvratitelné okolnosti, která nemůže být odvrácena ani při vynaložení veškerého možného úsilí (např. válečné události, živelní pohromy).

§ 12 Oprávnění jednat za Kupujícího

12.1. Vůči Prodávajícímu může jménem a na účet Kupujícího jednat pouze osoba k tomu oprávněná nebo zmocněná Kupujícím, tj. statutární orgán Kupujícího. Jiné osoby mohou za Kupujícího jednat pouze na základě písemné plné moci, podepsané statutárním orgánem Kupujícího. Plná moc má platnost, pokud není stanovena doba kratší, jeden rok od jejího vydání. Její platnost zaniká zrušením nebo vystavením plné moci nové.

12.2. V případě jakýchkoliv změn v osobě oprávněné za Kupujícího jednat s Prodávajícím je Kupující povinen bez zbytečného odkladu tyto změny oznámit, a e-mailem a následně je potvrdit Prodávajícímu formou doporučeného dopisu. Účinnost změny v osobě oprávněné jednat za Kupujícího nastává pro obě smluvní strany dnem převzetí doporučeného dopisu Prodávajícím. V případě porušení této povinnosti nese Kupující odpovědnost za případný vznik škody spojený se zneužitím vystavené plné moci.

12.3. Plná moc vystavená Kupujícím musí obsahovat obchodní jméno Kupujícího, sídlo, IČ, jméno, příjmení, rodné číslo a trvalou adresu (sídlo) zplnomocněné osoby, úředně ověřený podpis statutárního zástupce Kupujícího a stanovený rozsah plné moci.

12.4. Plná moc udělená Kupujícím, jež je osobou fyzickou, podnikající na základě živnostenského oprávnění, musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a rodné číslo zmocnitele, jméno, příjmení, adresu a rodné číslo zmocněnce a stanovený rozsah plné moci, podpisy zmocnitele i zmocněnce musejí být úředně ověřeny.

12.5. Pokud za Kupujícího nejedná statutární zástupce, osoba k tomu oprávněná, tj. zmocněnec na základě plné moci, může Kupující objednávat zboží e-mailem a zboží bude výhradně zasíláno externí přepravní službou s platbou zálohy ve výši 100% ceny včetně DPH.

§ 13 Autorská práva

13.1. Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky. Vlastnictví k software náležícímu ke zboží nebo prodávanému samostatně může Kupující pouze převést na třetí osobu, nesmí z něj pořizovat kopie, ani použít pro jiné účely. Právo na multilicenci podléhá zvláštnímu písemnému ujednání.

13.2. Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy bude požadovat vrácení jakýchkoliv autorských či obdobných poplatků od kolektivních správců autorských majetkových práv, je Kupující povinen doložit příslušnému kolektivnímu správci potřebné doklady a důkazy dle jeho požadavků. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné nevrácení těchto poplatků Kupujícímu a to i v případě důvodů stojících na straně příslušného kolektivního správce.

§ 14 Povinnost mlčenlivosti a ochrana a zpracování dat

14.1. Smluvní strany potvrzují a souhlasí s tím, že v průběhu plnění předmětu smlouvy budou mít přístup k informacím vztahujícím se k technickým, zákaznickým a podnikatelským materiálům druhé smluvní strany v písemné, grafické, ústní a jiné hmotné a nehmotné formě včetně, dále případně k informacím o klientech druhé smluvní strany, jejich konkurenci, obchodu, výzkumu, budoucích plánech, specifikacích, záznamech, datech, počítačových programech a dokumentech, které podléhají příslušným právům o utajení komunikací nebo o obchodních tajemstvích. Smluvní strany jsou si těchto skutečnosti vědomy a budou tyto respektovat.

14.2. Kupující se zavazuje za sebe i za své zaměstnance :

· prohlašuje, že veškeré takové informace dle těchto VOP, pokud to Prodávající požaduje, jsou a zůstanou výhradním majetkem této smluvní strany,

· Kupující je tímto informován o důvěrné povaze takových informací a o existenci příslušných zákonů o utajení v komunikacích, Kupující je povinen považovat takovéto informace od Prodávajícího za důvěrné a je povinen zamezit jejich prozrazení a omezit přístup k takovým informacím pouze svým zmocněným zaměstnancům nebo zástupcům a nesdělovat je bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany,

· Kupující nepořizovat kopie a nezveřejňovat takové informace ostatním ani nezmocňovat kohokoliv k pořizování kopii nebo zveřejňování takových informací bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tuto povinnost stanoví právní předpisy,

· Kupující je povinen používat takové informace pouze pro účely plnění kupní smlouvy a pro jiné účely pouze za podmínek předem dohodnutých mezi smluvními stranami, a to v písemné formě.

14.3. Povinnosti Kupujícího dle tohoto článku trvají i po ukončení této smlouvy po dobu pěti (5) let, a to bez ohledu na to, která

smluvní strana smlouvu ukončila a z jakého titulu došlo k tomuto ukončení.

14.4. Smluvní strany jsou případně povinny při plnění této smlouvy dodržovat povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému zpřístupnění

osobních údajů zpracovávaných jednou ze smluvních stran, neoprávněným přenosům či jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů. Uvedená povinnost platí i po skončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou. Porušení této povinnosti jednou ze smluvních stran je důvodem k okamžitému ukončení smlouvy ze strany druhé a strana, která

uvedenou povinnost porušila, je povinna uhradit druhé straně prokazatelnou škodu, která jí vznikla v přímé souvislosti s porušením uvedené povinnosti. Škodou se rozumí rovněž sankce, které by poškozená strana byla povinna uhradit dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb.

14.5. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající evidoval a zpracovával pro svou potřebu data o Kupujícím získaná z obchodních

vztahů nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od Kupujícího samotného, tak od těchto třetích osob.

§ 15 Export

15.1. Při vývozu zboží je Kupující odpovědný za dodržení všech příslušných právních ustanovení.

15.2. Kupující se sídlem v jiné zemi Evropské unie než ČR je povinen jednou ročně zaslat Prodávajícímu kopii osvědčení o registraci k dani z přidané hodnoty. V případě změn v tomto osvědčení je takový Kupující povinen tuto změnu neprodleně oznámit Prodávajícímu spolu s listinami takovou změnu osvědčujícími.

§ 16 Reklama

16.1. V souladu s platnou právní úpravou Kupující výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, že bude přijímat formou faxových, emailových zpráv nebo poštou bez předchozího vyzvání obchodní a marketingové informace Prodávajícího a tato obchodní sdělení nebudou považována za nevyžádanou reklamu.

§ 17 Administrativní poplatky

17.1. Kupující má nárok na zaslání podkladů týkajících se jeho obchodní činnosti

17.2. Při žádosti o vydání dokladů je povinen Kupující obracet se na účetní oddělení Prodávajícího, případně výslovně jím pověřená osoba.

17.3. V případě poskytnutí takovýchto dokladů od body 17.1. a 17.2. Prodávajícím Kupujícímu má Prodávající nárok na úhradu administrativního poplatku ve výši 100,-Kč včetně DPH, a to za každý takovýto v on-line systému dostupný doklad, resp. jeho opis, či za každý opis takového dokladu, který již dříve poskytl Kupující Prodávajícímu. Jedná se např. o opisy faktur a dobropisů, opisy dokladů o úhradě, opisy dokladů o spárování plateb dle návrhu Kupujícího. Tento administrativní poplatek je splatný na základě zvláštní faktury vystavené při vydání těchto zákazníkem požadovaných opisů se splatností 7 dnů.

§ 18 Obaly na zboží

18.1. Prodávající plní povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců. Touto právnickou osobou je kolektivní systém provozovaný REMA Systém, a.s.

18.2. Prodávající dále prohlašuje, že obaly výrobků splňují požadavky pro uvedení na trh dle §3 a §4 zákona č. 477/2001 Sb., o

obalech a že povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů jsou plněny uzavřením smlouvy s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.

§ 19 Záležitosti nepokryté touto smlouvou a salvatorní ustanovení

19.1. Kdykoliv vznikne ve vztahu mezi smluvními stranami jakákoli záležitost, která není upravena žádným ustanovením této smlouvy a tuto nelze vyřešit běžnou komunikací, smluvní strany se sejdou, aby ji prodiskutovaly s tím, že sjednají doplňující ustanovení, která by takovou záležitost upravila. V případě, že se ve Všeobecných obchodních podmínkách neúmyslně vyskytne mezera v úpravě, platí úprava zákonná, případně úprava, kterou by strany při znalosti tohoto nedostatku zvolily.

19.2.V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná.

Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.

§ 20 Závěrečná ustanovení

20.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky a právní vztahy jimi upravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění, a to i pokud VOP neobsahují přímo ustanovení upravující tyto právní vztahy.

Ing. Jedlička Jindřich